9.99$'a .TR Domain Ön Siparişi Ver Hemen Sipariş Ver

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Müşteri Açık Rıza Metni

Webhosting Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (Bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır.) ; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı / muvafakatınızı talep ediyoruz;

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADRES: Meclis Mahallesi Derviş Sokak Fuat Özal Plaza No:38/1 Sancaktepe-İSTANBUL

TELEFON: 444 85 56

MERSIS NO: 0800 0539 6790 0018

MADDE 1 : YASAL DAYANAK

ŞİRKET, kendisine aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. ŞİRKET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşteri ve web sitesini kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

Müşterilerin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan ŞİRKET yükümlülüklerinin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

ŞİRKET, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Müşteriler nezdinde işbu açık rıza metninin onaylanması mecburiyeti bulunmamaktadır. Bu sebeple açık rıza metninin onayı aşamasında onay verilen tüm hususlarda öncelikle şirketimize ait aydınlatma metnini ve işbu açık rıza metnini detaylı şekilde incelemesi ve açık rıza vereceği hususların doğru şekilde tespit edildiğine emin olması gerekmektedir. Müşterinin, tüm aydınlatma metnini ve işbu açık rızayı okumasına rağmen herhangi bir tereddütünün oluşması ya da açıkça anlaşılmayan husus veya hususlar söz konusu olması durumunda onay verilmeden önce aşağıda yer verilen ŞİRKET’e ait iletişim kanallarından var ise sorularınızın iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz her durum ve koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili ulusal ve uluslararası mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanarak işlenecektir.

MADDE 2 : KAPSAM

ŞİRKET'in ticari faaliyetleri kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında edinmiş olduğu ŞİRKET'in işçileri yahut müşterileri veya ticari ilişki içerisinde olduğu kimselere ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin MüŞTERİ tarafından, iş ilişkisi ve var ise ilgili sözleşme kapsamı dışında bir amaçla kullanılmayacağı MüŞTERİ tarafından işbu açık rıza metinin onaylanması ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

MüŞTERİ'in işbu açık rıza metnini onaylaması halinde; ŞİRKET ile aralarındaki iş/hizmet ilişkisi kapsamında ŞİRKET ya teslim etmiş olduğu ve ilgili sözleşme uyarınca ŞİRKET uhdesinde bulunan;

Kimlik Bilgileri (ad soyad, anne – baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı sureti ve seri sıra no, TC kimlik no, (yabancılar için) pasaport bilgileri, imza sirküleri, vergi dairesi no);

İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, telefon no)

Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, talimat bilgisi)

Risk Yönetimi (ticari, teknik idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)

Çalışma Bilgisi ( Pozisyon adı, unvan, departman bilgisi, vergi dairesi no)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar)

Fiziksel Mekan Güvenliği (çalışan, ziyaretçiler ve müşterilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)

İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)

Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler)

Şeklinde sıralanan bilgiler ve belgeler bakımından; ŞİRKET’nın bu bilgi ve belgeleri elinde bulundurma, kaydetme, saklama, işleme ve paylaşma hakkı tanındışı MüŞTERİ tarafından kabul edilmiş olacaktır. Yine bu bilgi ve belgeler bakımından ŞİRKET'in sahip olduğu/olacağı ve özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, aktarılması ve verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin gerektiğinde yurtdışına aktarılması konusunda MüŞTERİ, rızası / muvafakati bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

Yine 6698 Sayılı Kanun uyarınca KURUL tarafından taraf olduğunuz sözleşme ve tarafınıza sunulan hizmetler bakımından bir ihlal tespiti halinde Siz Sayın Muhataba sunulan hizmet sonlandırılabilecektir.

MADDE 3 : KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, ŞİRKET’in internet sitesi, akıllı telefon uygulamaları, sosyal medya platformları, çağrı merkezi kayıtları, yardım / destek merkezi başvuruları ve benzeri araç ve/veya aracılar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilecektir. Yukarıda belirtilen yöntem ve araçlarla toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu açık rıza metninin KAPSAM bölümünde belirtilen amaçlarla da işbu Rıza metninde bildirilen amaçlarla sınırlı olacak şekilde elde edilecek, saklanacak, işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

MADDE 4 : KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz; ŞİRKET tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin amacıyla ilgili birimlerimiz tarafından ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak;

 • Elektronik (internet/mobil/çağrı Merkezi vs.) veya kaşıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleyebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereşi kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşterileri kullanım süresi sona ermek üzere olan ürün ve servisler hakkında bilgilendirmek
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler için tedarikçilerin ve/veya iş ortaklarının yurtdışında olması sebebiyle hizmet ifasının yurt dışında gerçekleşmesi gereken durumlarda (alan adı kaydı, SSL tahsisi, sunucu tahsisi, lisans tahsisi ve/veya yenilenmesi ve/veya güncellenmesi gibi) ürünün, hizmetin veya servisin satın alınması ve/veya düzenlenmesi ve/veya güncellenmesi ve/veya tahsisini sağlayabilmek,
 • Hizmet ve ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Şirketin birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi
 • Elektronik veya kâşıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi

 • Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi;
 • Kurumumuzun taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi;
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetleri yanında satış sonrası hizmet süreçlerinin planlanması ve sürdürülmesi, iyileştirilmesi, alternatif üretim tekniklerinin tespiti ve geliştirilmesi,
 • Şirketimizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere sadakat geliştirilmesi ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve uygulanması
 • Müşterinin ŞİRKET’in internet sitesi üzerinde hata aldığı durumların tespit edilmesi ve deneyim anketi yapılarak hizmetlerin iyileştirilmesi,

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ŞİRKET'e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Yukarıda yer verilen kapsamında mevcut her türlü kişisel veriler, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumumuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere, Şirketimizin tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, hukuki temsilciler de dahil olmak üzere ilgili tüm yargı mercilerine, KVK Kanunu’nun 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin işletilmesi, ŞİRKET'in iş ve/veya ticari politikalarının planlanması ve yürütülmesi, ŞİRKET'in ve ŞİRKET ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması ile ŞİRKET'in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin tercih, beşeni ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilerek ilgili kişilere sunumu ve tanıtımı ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 5., 6., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve aktarılması çerçevesinde işlenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının sağlanamadığı aşağıdaki durumlar için ŞİRKET tarafından kişisel verilerinizin işlenebilmesi için açık rızanızın alınması gerekmektedir.

MADDE 5 : KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin, ürünün, hizmetin ya da servisin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir.

Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, Adresi, ülkesi

Şirket Verisi

Şirketin adı, ünvanı, ticari sicil numarası, adresi, telefonu, e-postası, ülkesi, vergi dairesi, vergi numarası

Diğer Veriler

Alan adı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin, ŞİRKET’in web sitesine üye olarak “İşbu Açık rıza metnini okuduğunuzu ve anladığınızı. Kişisel verilerinizin işbu metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onayladığınızı ve izin verdiğinizi” aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

Kişisel verilerinizi satın almak ve/veya süresini uzatmak ve/veya bir başka kullanıcıya aktarmak ve/veya bir başka servis sağlayıcıdan ŞİRKET’e aktarmak ve veya iletişim bilgilerini değiştirmek ve/veya düzenlemek istediğiniz Alan Adı, SSL sertifikası, sunucu, PCI-DSS gibi ürünlerde talep ettiğiniz hizmetin, servisin, satın almanın, kaydın ya da düzenlemenin gerçekleşmesi için yurtdışında hizmet veren tedarikçilere aktarıyoruz.

 • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek, Sesli aramalar gerçekleştirebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
 • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme, segmentasyon, ilişkisel veri analizi sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
 • Kişisel verilerinizi Hotjar, Google Analytics vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.

MADDE 6 : HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu açık rıza metni ile daha evvel incelemiş bulunduğunuz aydınlatma metni uyarınca; aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öşrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, [email protected] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

e) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

ŞİRKET'e yöneltmiş olduğunuz taleplere cevap verilmemesi ya da cevabı yeterli bulmamanız halinde, cevabın tarafınıza bildirildişi tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

MADDE 7 : ONAY/MUVAFAKAT

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince yukarıdaki hususlarda hem işbu açık rıza metni kapsamında hem de daha evvel tarafımca incelenmiş olan Aydınlatma Metni kapsamında detaylı olarak bilgilendirildim. Bu sebeple kurumunuz ile aramızda mevcut iş/hizmet ilişkisi kapsamında kurumunuza tarafımızca teslim edilmiş olan ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ŞİRKET birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya platformları, akıllı telefon uygulamaları ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verilerimin yanında;

 • Kimlik Bilgileri (ad soyad, doğum tarihi, nüfus cüzdanı sureti ve seri sıra no, TC kimlik no, (yabancılar için) pasaport bilgileri, vergi dairesi no)
 • İletişim Bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no)
 • Müşteri İşlem (çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi, talimat bilgisi)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (görsel ve işitsel kayıtlar)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği (çalışan, ziyaretçiler ve müşterilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)
 • Pazarlama (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) başta olmak üzere;

ŞİRKET'ten talep ettiğimiz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kaşıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, satış işlemlerinin tamamlanabilmesi, kredi kartı ve/veya banka kartı ile ve sair ödeme yöntemleri ile ödeme talimatı vermem halinde buna ilişkin gerekli bilgilerin alınması, saklanması ve kullanılması, müşteri ve/veya ürün / servis memnuniyeti aramaları yapılması, sms / e-posta gönderim taleplerinin yerine getirilmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, hizmet ve ürün bakımından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Hizmet Şartlarına veya ilgili ürüne özel sözleşmeye uygun olarak işlenmesi, sunulan hizmetler bakımından şikayetlerin giderilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi, Müşterilerin hukuka ve sözleşmeye uygun bulunan talimatlarının yerine getirilmesi, hizmet, ürün ve pazarlama faaliyetlerinin kapsamının belirlenmesi, müşterilerin satın alma alışkanlıklarının tespiti ve değerlendirilmesi, pazarlama ve hizmet sunulması süreci ve sonuçlarının tespiti ve istatistiki olarak değerlendirilebilmesi ve icra edilmesi, hukuki bir ihtilaf halinde delil olarak kullanılabilmesi ve kurumumuzun tabi olduğu mevzuat ve uluslararası kurallar bütünü uyarınca yükümlülüklerinizin yerine getirilebilmesi, idare tarafından belirli sürelerle korunması ve saklanması zorunlu tutulan verilerin korunması ve saklanması amaçlarıyla ve yine işbu muvafakat metninin 4. Maddesinde belirtilen amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5., 6.,8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

Kişisel verilerimin, ŞİRKET veri tabanına aktarılıp kaydedilmesini ve bu verilerin var ise daha önce mevcut kayıtlı verilerimle birleştirilmesini ve saklanmasına, ayrıca verilerimin ŞİRKET tarafından, sunulan hizmetleri, üretim ve satış da dahil olmak üzere ilgili tüm faaliyetleri yürütmek amacıyla kapsamlı bir biçimde kullanılmasına, özellikle de tarafımdan belirtilen adres ve iletişim bilgilerime ŞİRKET tarafından bilgi gönderilmesine ya da soru sorulmasına, verilen bilgilerin posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla gönderilmesine, Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, ŞİRKET'in hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına, İşbu açık rıza metni uyarınca, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin; ŞİRKET'in “Veri Sorumlusu” ve gerektiğinde “Veri İşleyen” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde etmesine, kaydetmesine, muhafaza etmesine, hizmetlerin ve sözleşmenin devam ettirilmesi amacıyla güncelleyebilmesine, yeniden düzenlemesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklamasına, devretmesine, aktarmasına, paylaşmasına ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlemesine, mevcut her türlü kişisel veriler, kurum yetkililerine, üçüncü kişilere, yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına, çözüm ortaklarına, tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, kurumsal, ticari ve veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde etmesine, değiştirmesine, güncellemesine, periyodik olarak kontrol etmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde kurumunuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile paylaşılmasına, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere, Kurumunuzun tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili verileri talep ve elde etme izni verilmiş olan kişi ve kurumlarla, avukatlar da dahil olmak üzere ilgili tüm yargı mercileri ile paylaşılmasına, hür irademle rıza gösteriyorum. İşbu açık rıza kapsamında bildirilen kişisel verilerimin elde edilmesi şekli ile kullanılma amaçları doğrultusunda; KVK Kanunu’nun 5., 6.,8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmesine hür iradem ile rıza gösterdiğimi beyan ediyor, izin ve onay veriyorum.

Daha önceden okuyup incelediğim Aydınlatma Metni ile, işbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesi'nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç ve/veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan yukarıda yer alan rıza beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

MADDE 8 : SON HüKüM

8 (sekiz) maddeden ibaret işbu açık rıza metnini; serbest iradem dahilinde, …/…/…… tarihinde, okunup, incelendikten sonra detaylı şekilde teati edilerek kabulle tarafımca rıza gösterilerek kabul edilmiştir.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, üye ol sayfasındaki “hesabımı oluştur” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız

Sözleşmeler Sayfasına Dön

Çerezler Hakkında BilgilendirmeAlışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Hosting.com.tr'yi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.
Tamam